Ελληνική Αρθρογραφία

Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων επί μουσικών έργων και σύμβαση για τη φωνογραφική βιομηχανία: ερμηνευτικές παρατηρήσεις με αφορμή την ΕφΑθ 8427/2006. 

Νομική προστασία βάσεων δεδομένων από το δικαίωμα sui generis: εκ νέου επιβεβαίωση του ιδιοκτησιακού χαρακτήρα του δικαιώματος ΔΕΚ με την απόφαση της 9ης Οκτωβρίου 2008. 

Η βάση δεδομένων ως αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας.

Σημείωση στην απόφαση ΕφΑθ 6762/2007: Όνομα χώρου (domain name). 

Φύσις και συνέπειαι της πνευματικής ιδιοκτησίας, (σχόλ. στo Γερμ. Ομο­σπ. Δικαστ. 3.3.1959). 

Η νομική προστασία των ιστοσελίδων στο διαδίκτυο. 

Το ελληνικόν ιδιωτικόν δίκαιον κατά τον δέκατο ένατον αιώνα. 

Το δικαίωμα του δημιουργού να προσδιορίζει και να ελέγχει τον προορισμό των αντιγράφων του έργου του. 

Τροποποίηση δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας: ο Ν 3524/2007 και οι Κοινοτικές Οδηγίες. 

Το κριτήριο της πρωτοτυπίας στις φωτογραφίες, ΜΠρΑθ 2122/2004. Χρήση φωτογραφίας ως σήματος προϊόντων και αναπαραγωγή της στο διαδίκτυο.