Ελληνική Αρθρογραφία

Μπορούν τα εξελιγμένα πολυμέσα να συγκριθούν με video games; 

Η προστασία των πολυμέσων ως λογισμικών, βάσεων δεδομένων ή οπτικοακουστικών έργων. 

Διαδικασίες και πρακτικές καταχώρησης των domain name και επίλυση διαφορών. 

Ως ποιο βαθμό μπορούν να τα έργα πολυμέσων να θεωρηθούν κινηματογραφικά έργα;

Θέματα που δημιουργούν δυσαρμονίες στο εναρμονισμένο σύστημα της ΕΕ για το δικαίωμα εκμίσθωσης και το δικαίωμα δανεισμού. 

Τα «τεχνολογικά μέτρα» για την προστασία και τη διαχείριση των δικαιωμάτων του δημιουργού υπό το πρίσμα της Συνθήκης της WIPO, της Οδηγίας 2001/29/ΕΚ για την κοινωνία της πληροφορίας και του ν. 2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας. 

Η διεθνής ανάλωση δικαιωμάτων στο σήμα υπό το πρίσμα της νομολογίας του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

Σημείωση στην ΠΠρΑθ 3359/2003. 

Κοινοτικό κανονιστικό πλαίσιο για τα δίκτυα και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών με έμφαση στην Οδηγία 2002/21ΕΚ. 

Βιβλιοκριτική: Βιβλιοκριτική του ‘Νομική προστασία Βάσεων Δεδομένων (2004)’ της Μαρίας Καννελοπούλου – Μπότη.