Ελληνική Αρθρογραφία

Παρατηρήσεις στην απόφαση ΕφΑθ 982/1997: Προστασία (προπολεμικού) φωνογραφικού ρεπερτορίου. Οικειοποίηση ξένης παροχής. Εξάμηνη παραγραφή. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων. Δεν διακόπτεται η παραγραφή. 

Συγγενικά δικαιώματα επί προπολοεμικών φωνογραφημάτων - Προστασία τους με το Δίκαιο του ανταγωνισμού. 

Συνταγματική προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και κοινω­νία της πληροφορίας. 

Προς μια Οδηγία για τη συλλογική διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων; 

Σημείωση στην απόφαση ΑΠ 1009/2007 Τμ. Α2'. Καταχρηστική επίκληση έλλειψης εγγραφής σύμβασης. 

Οι πρόσθετες παροχές στο παράδειγμα των "δώρων" των εφημερίδων. 

Τα βιβλία ως πρόσθετη παροχή των εφημερίδων, μετά το Ν 2557/1999, ΜΠρΑθ 36393/1999. 

Η επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδομένων στο internet. 

ΕφΑθ 5719/2006. Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο. 

Η "αποτελεσματικότητα" των τεχνολογικών μέτρων προστασίας από τεχνικής και νομικής απόψεως - Μια sine qua non προϋπόθεση για την προστασία των δικαιούχων; Σκέψεις με αφορμή την απόφαση του Δικαστηρίου του Ελσίνκι R07/1004/25.05.2007.